• [Health criteria and scope of workers' periodic health check-ups for selected types of work and exposure factors - Nofer Institute of Occupational Medicine guidelines].

   Rybacki, Marcin; Wiszniewska, Marta; Wdówik, Paweł; Marcinkiewicz, Andrzej; Pas-Wyroślak, Alicja; Śliwińska-Kowalska, Mariola; Walusiak-Skorupa, Jolanta; Nofer Institute of Occupational Medicine (2019-02-28)
   Workers' medical prophylactic examinations referred to in the Labor Code are one of the tasks of the occupational medicine services. They are regulated by law which has been in force for more than 20 years in unchanged form. During this period, new harmful, burdensome or dangerous to health factors appeared in the workplaces, for which no preventive health check-up standard was defined. In the meantime, the health criteria for drivers and persons applying for driving licenses have also been significantly liberalized. The above changes, the authors' own experience, comments and problems reported by physicians who provide workers' prophylactic health care and employers as well as analysis of literature related to workers' health care in other countries have created the need to harmonize and update guidelines on health requirements for selected types of work. In addition the scope and frequency of prophylactic examinations for exposures, which are not included in applicable legal acts, has been developed. Med Pr. 2019;70(1):125-37. Badania profilaktyczne pracowników, o których mowa w Kodeksie pracy, to jedno z zadań służby medycyny pracy. Są one regulowane przepisami prawa obowiązującymi w niezmienionej formie już od ponad 20 lat. W tym okresie na wielu stanowiskach pracy pojawiły się nowe czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia, dla których nie określono standardu badania profilaktycznego. Znacznie zliberalizowano także kryteria zdrowotne dla kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów silnikowych. Powyższe zmiany, doświadczenia własne autorów, uwagi i problemy zgłaszane przez lekarzy sprawujących opiekę profilaktyczną i pracodawców oraz analiza piśmiennictwa związanego z ochroną zdrowia pracujących w innych krajach stworzyły konieczność ujednolicenia i uaktualnienia wytycznych dotyczących wymagań zdrowotnych dla wybranych rodzajów prac. Ponadto opracowano zakres i częstotliwość badań profilaktycznych dla narażeń, które nie są ujęte w obowiązujących aktach prawnych. Med. Pr. 2019;70(1):125–137.
  • [Psychological examinations in occupational health services: Legal regulations. Part I].

   Waszkowska, Małgorzata; Wężyk, Agata; Nofer Institute of Occupational Medicine (2018-10-30)
   In Poland psychological assessment for the purpose of fitness-to-work certification is regulated by the law. In the majority of cases, only psychologists registered with the occupational health services are authorized to conduct the assessment procedures. In this study 32 legal documents (17 acts and 15 directives) have been analyzed to identify the most problematic issues pertaining to psychological examination and to suggest certain changes in the regulations, as well as to raise the psychologists' awareness of the legal aspects of their work. Due to the number of the topics explored, the results of the study will be published as two separate, yet related articles. The first one concentrates on the qualifications of psychologists, the examination reference process, the aim and scope of the psychological assessment, and the validity of the assessment results. In part II other issues, not directly related to the diagnostic process, will be discussed. Med Pr 2018;69(5):561-572. Zagadnienia związane z badaniami psychologicznymi w orzecznictwie o zdolności do pracy są regulowane przepisami prawa. W wielu przypadkach badania te mogą być wykonywane wyłącznie przez psychologów służby medycyny pracy. Dokonano analizy 32 aktów prawnych (17 ustaw i 15 rozporządzeń). Jej celem było m.in. wskazanie problematycznych kwestii związanych z badaniami i sformułowanie propozycji zmian przepisów oraz przybliżenie psychologom prawnych aspektów ich pracy. Ze względu na obszerność materiału (19 ustaw i 13 rozporządzeń) zostanie on opublikowany w dwóch częściach. Niniejsza część I dotyczy kwalifikacji psychologów, kierowania na badania, celu i zakresu badań oraz terminów ich przeprowadzania. W części II omówione zostaną zagadnienia niezwiązane bezpośrednio z diagnostyką. Med. Pr. 2018;69(5):561–572.
  • [Psychological examinations in occupational health services: Legal regulations. Part II].

   Waszkowska, Małgorzata; Wężyk, Agata; Nofer Institute of Occupational Medicine (2018-12-18)
   This paper constitutes a continuation of the critical analysis of legal aspects of psychological examinations in some group of workers. In this part the appeal procedure, documentation, costs of examinations and supervision are discussed. The analysis has shown many deficiencies in regulations related to all aspects of psychological examinations. They arise from incoherence of legal regulations and the lack of regulations of some questions. This legal standing is restricted to occupational work and adversely affects the quality of supplied services. Therefore acts of law and regulations relevant to psychological examinations for the purpose of fitness-to-work certification need necessary adjustments. According to authors it is desirable to end the legal procedure amending the act of law on a profession of psychology and the self-government of psychologists, as well as to develop and implement executive regulations. Med Pr 2018;69(6):673-684. Artykuł kontynuuje krytyczną analizę prawnych aspektów badań psychologicznych różnych grup pracowników. W tej części omówiono kwestie dotyczące procedury odwoławczej, dokumentowania, kosztów oraz nadzoru nad badaniami. Obserwacje ukazały ich liczne niedoskonałości związane ze wszystkimi aspektami badań. Wynikają one z niespójności przepisów aktów prawnych oraz braku regulacji niektórych zagadnień. Taki stan prawny utrudnia psychologom prowadzenie czynności zawodowych i niekorzystnie wpływa na jakość wykonywanych świadczeń. Dlatego wprowadzenie zmian w ustawie i rozporządzeniach regulujących zagadnienia związane z wykonywaniem badań psychologicznych o zdolności do pracy jest konieczne. Pożądanym rozwiązaniem, zdaniem autorek, byłoby zakończenie prac nad ewentualnymi zmianami w ustawie o zawodzie psychologa i samorządzie psychologów oraz przygotowanie i wprowadzenie w życie odpowiednich aktów wykonawczych. Med. Pr. 2018;69(6):673–684.