• Funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego z regionu łódzkiego. Bariery i potrzeby.

      Pyżalski, Jacek; Korzeniowska, Elzbieta; Plichta, Piotr; Puchalski, Krzysztof; Michalowska-Knol, Kamila; Petrykowska, Alicja; Nofer Institute of Occupational Medicine, Lodz, Poland (Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, 2016)
      Raport pn. Funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego z regionu łódzkiego. Bariery i potrzeby przygotowany został przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi na zlecenie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Opracowanie prezentuje wyniki diagnozy sytuacji prawnej placówek wsparcia dziennego (PWD), ich zasobów, dostępności, oferty usług, współpracy z otoczeniem społecznym oraz potrzeb, barier i problemów, jakich doświadczają w swoim funkcjonowaniu. Diagnoza powstała w oparciu o badania ilościowe oraz jakościowe, obejmujące zarówno analizy dokumentów, sondaże, jak i wywiady przeprowadzone wśród kierowników i personelu PWD, podopiecznych oraz ich rodziców/opiekunów prawnych.